Ποια επαγγέλματα υποχρεούνται στην χρήση POS (Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231- 2017)

Ποια επαγγέλματα υποχρεούνται στην χρήση POS (Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231- 2017)

Η νέα εγκύκλιος για τα POS.

“Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’240), όπως ισχύει μετά τ...