Ποια επαγγέλματα υποχρεούνται στην χρήση POS (Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231- 2017)

Ποια επαγγέλματα υποχρεούνται στην χρήση POS (Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231- 2017)

Η νέα εγκύκλιος για τα POS.

“Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’240), όπως ισχύει μετά τ...

Τι πρέπει να ξέρετε για το «πλαστικό χρήμα».

Το νέο τοπίο που νομοθετήθηκε για την προώθηση των  ηλεκτρονικών συναλλαγών ποιους αφορά.   Καταληκτικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτει...

Η εγκύκλιος για τις εισφορές των ελ. επαγγελματιών – Το πλαφόν στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης.

Διέρρευσε μια από τις εγκυκλίους του ασφαλιστικού, πριν καν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.   Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζονται μερικά (δυστυχώς όχι αρκετά) θέματα σχετικά με την ασφάλιση των ελ.επαγγελματιών, όπως το ανώτατο και το κατώτατο πλαφόν υπολογισμού...

Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από 1.1.2017 .

Μια σύνοψη των όσων μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά με τις εγκυκλίους του Υπ.Εργασίας σχετικά με την ασφάλιση των ελ. επαγγελματιών από 1.1.2017

Οδηγός ασφάλισης αγροτών από 1.1.2017 .

Μια σύνοψη των όσων μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά με τις εγκυκλίους του Υπ.Εργασίας σχετικά με την ασφάλιση των αγροτών και γενικά όσων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1.1.2017 Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4387/2016 επέρχονται από...

Οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών Δ.Σ. με το άρθρο 38 του νέου ασφαλιστικού.

Δημοσιεύθηκε ακόμη μια εγκύκλιος σχετικά με το ασφαλιστικό. Με την συγκεκριμένη δίνονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016, καθώς και διευκρινήσεις για τις αμοιβές – αποζημιώσεις μελών ΔΣ...

Νόμος ν.4446/2016 – Άρθρο 68. Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: «3.α) Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη...

Αλλαγές ΦΠΑ από 1.1.2017 .

Σύμφωνα με την τροποποίηση της παραγράφου 4(1) του άρθρου 21 του ν.2859/2000 με την παράγραφο 1 του άρθρου 118 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) από 1.1.2017 στο μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ παραμένουν έως το τέλος του 2017 μόνο τα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, ...

Νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. από 1η Ιουνίου.

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 1061/2016 σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου Δ’ του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Πρώτου του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,...
12